Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

14 napos termék-visszaküldés

 

A Megrendelő mint fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  • a terméknek,
  • több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Megrendelő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó ügyfélszolgálatának alábbi elérhetőségeinek igénybevételével:

e-mail cím: info@festekbirodalom.hu
telefonszám: +36 70 6468855
cím: 2030 Érd, Ilona utca 88/b

Az elállási nyilatkozatminta formáját az elállási jog gyakorlója határozza meg, segítségül elkészítettünk egy, a jogszabályban is meghatározott mintát: Elállási nyilatkozat

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére. A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megrendelő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő kézbesítés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Eladó a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat ajánlott tértivevényes küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Megrendelő elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő megtartottnak minősül, ha Megrendelő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Megrendelőt terheli. Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Megrendelőt semmilyen más költség nem terheli.

Megrendelő kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Megrendelő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Megrendelő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Megrendelő a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Elállás vagy felmondás esetén az Eladó a Megrendelő visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Megrendelő nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, az Eladó által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;


A termék átvétele után tapasztalt bármilyen minőségbeli probléma esetén Megrendelő jogosult az Eladó Ügyfélszolgálatához fordulni. Ilyen esetekben az Eladó az összes körülményt figyelembe véve – különös tekintettel arra az esetre, amennyiben a Megrendelő felelőssége kizárható – kicserélheti a hibás vagy használhatatlan (pl. romlott) terméket.