Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

STABILUT Kft. által üzemeltetett https://www.festekbirodalom.hu/ oldal

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Cégnév: STABILUT Kft.
Székhely: 2030 Érd, Ilona utca 88/b
Adószám: 10898350-2-13
Telefonszám: +36 70 6468855
E-mail: info@festekbirodalom.hu
Közzétéve: 2023. 02. 11.

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

STABILUT Kft továbbiakban, mint Adatkezelő, Szolgáltató) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzat miden tartalmi elemét a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel.

A Szolgáltató tevékenységének ellátásához szükséges adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, illetve meghatározott esetekben törvényi kötelezettségen alapul.

A tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.festekbirodalom.hu/ honlapon.

Jelen adatkezelési tájékoztató összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen:

- 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
- 2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről (Eht.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet).

2. Értelmező rendelkezések

Jelen szabályzat alkalmazásában:

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
- adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
- adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
- adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
- adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
- adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
- adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).


Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése:
- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.


A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.


Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

a. Az adatkezelő főtevékenységével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A személyes adatok kezelésére akkor kerül sor, ha ez a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez (továbbiakban: Főtevékenység) feltétlenül szükséges. Az adatkezelés célja ebben az esetben a megrendelések könnyítésére és teljesítésére irányul.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok köre:

- A szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat: név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, ha eltér a lakcímtől, számlázási név, telefonszám.
- A szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
- A szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, pl. ?.


Adatkezelés időtartama:

Regisztrációval történő vásárlás esetén az adatkezelés a visszavonásig tart. Regisztráció nélküli vásárlás esetén az Adatkezelő az adatokat törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követő 7 év elteltével.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A kezelt adatokhoz az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó(k) minden alkalmazottja és vezetője hozzáférhet a főtevékenység teljesítése során kizárólag a fent meghatározott célok elérése érdekében.

A kezelt adatokhoz hozzáférhet továbbá a kötelező adatkezelés körében eljáró bíróság, ügyész, egyéb hatóság, illetve a jogszabály felhatalmazása alapján eljáró más szervek.

Adatkezelő adatai:

Cégnév: STABILUT  Kft.

Képviseletében eljár: Simon Roland Zsolt
Székhely: 2030 Érd, Ilona utca 88/b.
Adószám: 10898350-2-13
Telefonszám: +36 70 6468855
E-mail: info@festekbirodalom.hu

b. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Az Adatkezelő a 4./a. pont alatt ismertetett főtevékenysége körében Adatfeldolgozót vehet igénybe a megrendelések teljesítése és az elszámolás rendezése körében (pl. kézbesítő).


c. Egyéb adatkezelés

c/1. Sütik/Cookies

Az Adatkezelő a honlapon sütiket (cookies) kezel. A sütik a weboldal felhasználójára vonatkozó információkat tartalmazzák, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.

Átmeneti (session) cookie: egy munkamenet (oldallátogatás) után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a webáruház biztonságosabban tudjon működni, és elengedhetetlenek ahhoz, hogy minden, a vásárláshoz, megrendeléshez kapcsolódó funkció kivétel nélkül, hibátlanul működjön.

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatainak védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a Cookie vagy Süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

Google Adwords konverziókövetés használata

 

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

 1. Amikor az érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, az érintett egyéb személyes adataival való összekapcsolás nélkül nem válik azonosíthatóvá.

 

 1. Amikor az érintett a Honlap bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy az érintett a hirdetésre kattintott.

 

 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

 1. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/.

 

 

A Google Analytics alkalmazása

 

 1. A Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az érintett által látogatott weblap használatának elemzését.

 

 1. Az érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta az érintett a Honlapot, továbbá, hogy a Honlap üzemeltetőjének a Honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a Honlap és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

 1. A Google Analytics keretein belül az érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását az érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy Honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az érintett Honlaphasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

 

A Honlapot üzemeltető szoftver működtetése

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A webáruház SaaS (Software as a Service/Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatásként történő biztosítása, továbbá tárhelyszolgáltatás. Az Adatfeldolgozó a szoftvert az általa biztosított szervereken üzemelteti.

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  ShopRenter.hu Kft.
  székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.;
  Cégjegyzékszáma: 09-09-020636
  Ügyfélkapcsolat:
  Email: info@shoprenter.hu
  Telefonos elérhetőségeink: +36 1 234 5011 vagy +36 1 234 5012
  Chat: www.shoprenter.hu

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A Honlap és a webáruház működtetése során az érintettek által megadott személyes adatokhoz való hozzáférés.

 

 1. Az érintettek köre: A Honlap valamennyi felhasználója.

 

 1. Az adatkezelés célja: A Honlap üzemeltetése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen tájékoztatóban az egyes adatkategóriákra megadott határidők.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a Honlap üzemeltetésére vonatkozó, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése.c/2. Adatkezelés jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés alapján

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresésére a kezelt adatokról tájékoztatást adhat, amely jogszabályon vagy jogerős hatósági kötelezésen alapulhat.

d. Egyéb

A tájékoztatóban meg nem jelölt, egyéb célú adatkezelésről az adatok felvétele során nyújtunk tájékoztatást.

5. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét.

Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.


A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

6. Facebook alkalmazás A Stabilut Kft. tájékoztatja weboldal látogatóit és felhasználóit, hogy a hoszigetelobirodalom.hu weboldalba beépülve facebook funkciók kerültek elhelyezésre a hoszigetelobirodalom.hu oldalon, mely facebook funkciókkal kapcsolatban a látogató a facebook Adatvédelmi Szabályzatában tájékozódhat.

7. Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak joga van,

- hogy a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is,
- kérni adatainak helyesbítését,
- a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését vagy zárolását
- tiltakozni az adatkezeléssel szemben.


Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

E-mail: info@festekbirodalom.hu
Levelezési cím: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 4.
Telefonszám: +36 70 6468855


A Felhasználó további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23.§. szakaszai tartalmazzák.

Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.

A NAIH elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://www.naih.hu